FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

O Pleno

23/09/2023

> Ir a la fototeca

O PlenoÉ o órgano soberano da FEMP Está integrado polos representantes de todos os socios titulares e polos socios de honor. Reúnese, con carácter ordinario, cada catro anos no prazo de catro meses a partir das Eleccións Locais.
 
Pode reunirse con carácter extraordinario sempre que o estime o Consello Territorial, por propia iniciativa ou a petición dun número de socios que represente, polo menos, a metade dos votos do Pleno, así como, cando sexa acordado pola Xunta de Goberno e ratificado polo Consello Territorial.
 
O Pleno elixe ao Presidente e á totalidade dos membros da Xunta de Goberno e do Consello Territorial. Tamén é o ámbito no que se deseña a liña política da FEMP e apróbanse as resolucións que se estimen precisas en orde a un mellor desenvolvemento da actividade e fins da Federación.
 
O Pleno substitúe á denominada ata 2011 "Asemblea Xeral" A primeira Asemblea Xeral, a Asemblea Constituínte, celebrouse en Torremolinos en xuño de 1981 Despois viñeron: Barcelona en 1983, Madrid en 1985, Valencia en 1987, Zaragoza en 1991, e Madrid nas convocatorias de 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 e 2015. Estas foron as cidades que acolleron a celebración de dez Asembleas Xerais nun Pleno Ordinarios da Federación.
 

 

Ao longo da súa historia, a FEMP só celebrou unha Asemblea Xeral Extraordinaria, foi na Coruña, en 1993 e tivo como obxectivo a reivindicación dun pacto competencial e financeiro para as Entidades Locais.