FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Requisits necessaris per a ser sociPoden ser socis de la Federació Española de Municipis i Províncies tots els Municipis, Illes, Províncies i altres Governs Locals que ho desitgin.
 
Per això, és necessari que ens enviïn a la Secretaria General de la Federació l’acord del Ple de la Corporació manifestant expressament la seva voluntat d’adherir-se a la FEMP.
 
Un cop rebut l’acord plenari sol·licitant l’adhesió, l’alta del nou soci tindrà efecte a partir del moment en el qual sigui aprovada per la Junta de Govern de la FEMP.
 

 

Aquesta aprovació serà comunicada oportunament al Govern Local interessat, i a la Federació Territorial corresponent.